Gankaku35GankakuUnsu42UnsuHeian Nidan35Heian NidanEmpi35EmpiSochin35SochinHeian Godan35Heian GodanHeian Yondan35Heian YondanJiin35Jiin