Heian Shodan35Heian ShodanH3 Puzzle35H3 PuzzleGankaku35GankakuUnsu42UnsuHeian Nidan35Heian NidanEmpi35EmpiSochin35SochinHeian Godan35Heian GodanHeian Yondan35Heian YondanJiin35Jiin