1898 Peugeot Type 22891898 Peugeot Type 21898 Delahaye type 02891898 Delahaye type 0Stutz speedster300Stutz speedster1891 Peugeot type 33001891 Peugeot type 3A Richard Garrett Tractor288A Richard Garrett TractorVoiture de pompier au Puy du Fou300Voiture de pompier au Puy du Fou1916 Packard Twin Six Touring3001916 Packard Twin Six Touring1911-Chalmers-Thirty-Pony-Tonneau3001911-Chalmers-Thirty-Pony-Tonneau34 - Packard30034 - Packard2 CV Citroën Charlestone3002 CV Citroën Charlestone1930 Ford Model A Sport Coupe3001930 Ford Model A Sport CoupeUne belle vieille Dame300Une belle vieille DameTraction avant300Traction avantTraction- Citroên300Traction- CitroênTraction-Avant300Traction-Avant1911-fiat-tipo-6-four-pas-183001911-fiat-tipo-6-four-pas-181929 - 1932 Cord L29 Convertible3001929 - 1932 Cord L29 ConvertibleChevrolet Caprice300Chevrolet Caprice1902 Fiat 12HP3001902 Fiat 12HPVintage car300Vintage car