Frac23935Frac239Frac23835Frac238Frac23735Frac237Frac23632Frac236Frac23540Frac235Frac23632Frac236Frac23735Frac237Frac23840Frac238Frac24040Frac240Frac24440Frac244Frac24542Frac245Frac1735Frac17Frac2336Frac23Frac2436Frac24Frac2835Frac28Frac2036Frac20Frac1536Frac15Frac1336Frac13Frac1836Frac18Frac2932Frac29