+ Moonbeams and Mayhem80+ Moonbeams and Mayhem+ St. Andrew Community Church, Spalding NE110+ St. Andrew Community Church, Spalding NE+ Mansion81+ Mansion+ Beautiful Countryside Church121+ Beautiful Countryside Church+ Country Chapel130+ Country Chapel+ Hagia Sophia198+ Hagia Sophia+ Blue chapel64+ Blue chapel+ Rosslyn Chapel - Edinburgh117+ Rosslyn Chapel - Edinburgh+ Bran Castle, Romania180+ Bran Castle, Romania+ Hohenzollern Castle128+ Hohenzollern Castle+ Painting - Greece    Pantelis Zografos168+ Painting - Greece Pantelis Zografos+ Rome153+ Rome+ Palacio Yes Pena Portugal117+ Palacio Yes Pena Portugal+ Chapel Ruins72+ Chapel Ruins+ Bannerman Castle - Pollepel Island, NY170+ Bannerman Castle - Pollepel Island, NY+ Castle in Russia143+ Castle in Russia+ Architectural Beauty160+ Architectural Beauty+ Taj Mahal in the Morning Mist128+ Taj Mahal in the Morning Mist+ Barcelona Montserrat Spain88+ Barcelona Montserrat Spain+ Castle View204+ Castle View