1 puzzle tagged eiyai

EIYAI BRIDGE, TOKYO, JAPAN130MyTommyBoyEIYAI BRIDGE, TOKYO, JAPAN