Inahime
Toshiie Maeda
Kunoichi
Keiji Maeda
Ujiyasu Hojo
Magoichi Saika
Kotaro Fuma
Tadakatsu Honda
Yoshihiro Shimazu
Okuni
Ginchyo Tachibana
Kaihime
Muneshige Tachibana
Nene
Inahime
Yoshimoto Imagawa
Hanzo Hatori
Oichi
Ieyasu Tokugawa
Muneshige Tachibana