Santa hat

标签

mu
sacred
saga
saint
seiya
anime
aries
artbook
comfort
holy

拼图

Aries Mu

相册

Sacred Saga - Holy Comfort