4 puzzles tagged pokey

GumbyAndPokey
City Made of Toys
Pokey - the portrait
Hokey Pokey