16 puzzles tagged deity

God of evanescence, credit: viccolatte(dA)
Sri Lakshmi Devi
Laksmi
Lakshmi
Green Tara Thangk
Hanuman
Lakshmi
Ganesh
White Tara, Goddess of Long Life
Ganesh
Ganesh
Lakshmi
White Tara
Narasimha
Mahavidya Bhuvaneshvari
Radha Krishna