2 puzzles tagged strays

Strays...80MyDustyGirlStrays...The King of Strays...88MyDustyGirlThe King of Strays...