2 puzzles tagged !!!!

Offelita100OffelitaKoreanito35Koreanito